Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla;

¬ Yabancı uyruklu olanlar,

¬ Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar,

¬ Türk vatandaşlığından çıkma belgesi olan ebeveynlerin reşit olmayan çocuklarının, Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı “Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge” sahibi olanlar,

¬ Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile TC vatandaşlığına geçenlerin / bu durumdaki çift uyrukluların,

¬ Yurt dışı okullarda öğrenim görenlerden;

01/02/2013 tarihinden sonra yurt dışında ortaöğretime başlayan adayların yurt dışından kabul kontenjanlarına ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar (ortaöğretiminin/lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil)

¬ KKTC uyruklu olup; KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini (lise) tamamlayan GCEAL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacak olan öğrenciler.

Yurt dışından öğrenci kabul kontenjanlarına başvuru yapabilirler.

Üniversitemizde kurum içi, kurumlar arası genel not ortalamasına göre ve merkezi yerleştirme puanına göre olmak üzere üç tür yatay geçiş mümkündür.

Kurum içi yatay geçişler:

¬ Üniversitemiz bünyesinde yer alan fakülte veya meslek yüksekokulu bünyesindeki eşdeğer düzeyde diploma programlarına her yıl ilan edilen geçiş şartlarını sağlamak kaydıyla yapılan geçişleri ifade eder.

¬ Önlisans ve lisans diploma programlarının hazırlık sınıfına; önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.

¬ Lisans programlarının 3-4-5 ve 6. Yarıyıllarında yatay geçiş yapılabilir. Lisans programları arasında yatay geçiş başvurusu yapılabilmesi için, öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği lisans programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği lisans programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin lisans programlarının en düşük puanından az olmaması şartı aranmaktadır.

Merkezi yerleştirme puanlarına göre kurum içi ve kurumlar arası yatay geçiş:

¬ Kurumlar arası yatay geçiş yükseköğretim kurumlarının aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında ve yükseköğretim kurulu tarafından yayınlanan kontenjanlar çerçevesinde yapılır.

¬ Kurumlar arası yatay geçiş için öğrencinin, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının en az 100 üzerinden 60 olması şarttır.

¬  Adayın merkezi yerleştirme puanı geçiş yapılmak istenen diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olmalıdır.

¬  Önlisans derecesi verilen diploma programlarında yatay geçiş kontenjanları ile başvuru ve değerlendirme takvimi ikinci yarıyıl için ocak ayı, üçüncü yarıyıl için ise temmuz ayı içinde ilan edilir.

¬  Lisans derecesi verilen diploma programlarında; dört yıllık eğitim verenlerde ikinci ve üçüncü sınıfları için, beş yıllık eğitim verenlerde ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıflar için, altı yıllık eğitim verenlerde ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci sınıflar için yatay geçiş kontenjanları ile başvuru ve değerlendirme takvimi temmuz ayı içinde ilan edilir.

Kurumlar arası genel not ortalamasına göre yatay geçiş:

¬ Lisans programlarının ve ön lisans programlarının hazırlık sınıfları dahil tüm ara sınıflarda öğrenci statüsünde kayıtlı bulunanlar yatay geçiş yapılabilir.

¬ Lisans programları arasında yatay geçiş başvurusu yapılabilmesi için, öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği lisans/ön lisans  programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği lisans/ön lisans programının o yıl için oluşan taban puanına eşdeğer veya daha yüksek olması koşulu aranmaktadır.

¬ Çift Anadal Programı (ÇAP): Lisans programlarını başarı ile yürüten öğrencilerin ilgi duydukları ikinci bir lisans veya ön lisans programında, ön lisans programlarını başarı ile yürüten öğrencilerin ilgi duydukları ikinci bir ön lisans programında eş zamanlı olarak ders alarak diploma almalarını sağlayan programdır.

¬ Yandal Programı: Lisans programlarını başarı ile yürüten öğrencilerin ilgi duydukları ikinci bir lisans programında eş zamanlı olarak ders alarak sertifika almalarını sağlayan programdır.

Çift Anadal / Yandal işlemleri “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” ve Atlas Üniversitesi Çift Anadal Programı ve Yandal Programı Yönergesi hükümleri çerçevesinde yürütülür.

Başvuru Koşulları (ÇAP)

¬ Öğrenci ikinci anadal diploma programına, anadal lisans diploma programının en erken üçüncü, en geç beşinci yarıyılın başında, anadal ön lisans diploma programında en erken ikinci, en geç üçüncü yarıyılın başında başvurabilir.

¬ Başvuru anında anadal diploma programındaki genel not ortalaması en az 4 üzerinden 3,25 olan ve anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst yüzde yirmisinde bulunan öğrenciler ikinci anadal diploma programına başvurabilirler.

¬ Çift anadal diploma programına başvurabilmesi için öğrencinin başvurduğu yarıyıla kadar anadal diploma programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlaması gerekir.

¬ Anadal diploma programındaki genel not ortalaması en az 3.25 olan, ancak anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst %20’sinde yer almayan öğrencilerden çift anadal yapılacak programın ilgili yıldaki taban puanından az olmamak üzere puana sahip olanlar da çift anadal programına başvurabilirler.

Başvuru Koşulları (Yandal)

¬ Öğrenci, yandal programına, anadal lisans programının en erken üçüncü, en geç altıncı yarıyılın başında başvurabilir.

¬ Öğrencinin başvuru sırasında anadal programındaki genel not ortalamasının en az 4 üzerinden 3,00 olması gerekir.

¬ Yandal programına, başvurduğu yarıyıla kadar aldığı lisans programındaki tüm kredili dersleri başarıyla tamamlamış olan öğrenciler başvurabilir.

Meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin lisans programlarına dikey geçiş yapmaları ile ilgili sınav ve yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından yürütülmektedir. Üniversitemiz Meslek Yüksekokulu bünyesinde bulunan programlarımızdan dikey geçiş yapılabilecek programlar listesine buradan ulaşabilirsiniz.

TurkishEnglish