Menü

Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi

Diş Hekimliği Fakültesi olmak üzere, Üniversitenin faaliyet gösterdiği ilgili alanlarda eğitim ve öğretim hizmetleri vermek, bilimsel araştırmalar yapmak, öğrencilerin eğitim ve uygulama ihtiyaçlarının, akademik personelin araştırma gereklerinin en üst düzeyde karşılanmasını sağlamak, diş hekimi yetiştirmek, yardımcı sağlık personeli eğitimine destek vermek, ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin çağdaş yönetim ilkeleri doğrultusunda standart, etkin ve verimli bir şekilde koordinasyonunu sağlamak üzere Üniversite bünyesindeki fakülte, enstitü, yüksekokullar, uygulama ve araştırma merkezleri ile yurt içindeki veya yurt dışındaki diğer kurumlarla iş birliği yapmak, ihtiyaç ve beklentilere uygun, ulaşılabilir, hasta haklarına saygılı modern bir ağız ve diş sağlığı hizmeti sunulmasını sağlamaktır.

Merkezin Faaliyet Alanları

¬ Ağız ve diş sağlığı ile ilgili alanlarda, Merkezin amaçlarının gerçekleştirilmesi için araştırma ve uygulamalar yaptırmak üzere programlar düzenlemek, araştırma ve uygulamaları gerçekleştirmek amacıyla gerekli çalışmaları yapmak.

¬ Klinik dalları ve diğer disiplinlerle toplum ağız ve diş sağlığına yönelik araştırmalar konusunda iş birliğini sağlamak.

¬ Merkez bünyesinde ağız, diş ve çene cerrahisi uzmanlık disiplininin tedavi protokolleri kapsamında girişimsel cerrahi teknikleri uygulayarak, lokal ve genel ameliyatları ile hastaların ayaktan veya yatarak müşahede, muayene, teşhis, tedavi ve rehabilite edilmelerini sağlamak ve konuyla ilgili birimleri oluşturmak.

¬ Ağız ve diş sağlığı alanında eğitim ve öğretimine devam eden öğrencilere eğitimleriyle ilgili hizmetleri sunmak, ağız ve diş sağlığı uygulama ve araştırma faaliyetlerine ilişkin alt yapıyı hazırlamak.

¬ Koruyucu diş hekimliği uygulamaları kapsamında sahada hizmet sunabilecek toplum ağız ve diş sağlığı birimini oluşturmak.

¬ İlgili mevzuat hükümleri kapsamında faaliyet alanları ile ilgili kamu kurum ve kuruluşları ve özel sektör ile iş birliği yapmak, ortak projeler geliştirmek, yürütülmekte olan projeleri desteklemek.

¬ Ağız ve diş sağlığı hizmetleri alanında yapılan araştırma, eğitim ve uygulamalara destek olmak üzere, Merkez bünyesinde uygulama birimleri veya üniteleri kurmak ve işletmek.

¬ Üniversite öğrencilerinin ağız ve diş sağlığı konusunda bilinç kazanmalarını ve Merkez projelerinde etkin görev almalarını sağlamak, bu amaçla özendirici eğitsel faaliyetlerde bulunmak ve bu alanda çalışmak isteyenleri desteklemek.

¬ Merkeze bağlı olarak çalışan, ağız ve diş sağlığı alanında kapsamlı sağlık hizmeti vermek üzere yataklı ve ayaktan tedavi birimleri kurmak ve işletmek, Merkez ünite ve poliklinik birimleri kurmak ve işletmek, bu tesisleri satın almak, bağış veya sair suretlerde devir almak ve işletmek.

¬ Toplumun ağız ve diş sağlığı konusunda bilgilendirilmesi ve eğitilmesi amacıyla, kitap, dergi, broşür ve benzeri basımları yapmak, yazılı ve görsel basın organlarında programlar düzenlemek.

¬ İlgili mevzuat hükümleri kapsamında yurt içi ve yurt dışı kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarına Merkezin amaçları doğrultusunda projeler hazırlamak, eğitim programları düzenlemek ve danışmanlık hizmetleri vermek.

¬ Diş Hekimliği Fakültesi ile iş birliği halinde diş hekimliği ve ağız, diş ve çene sağlığı alanında ulusal ve uluslararası kurumlar ile anlaşmalar yaparak sertifika ve eğitim programları düzenlemek, diş hekimlerine mezuniyet sonrası eğitim vermek, paneller, seminerler, kurslar ve benzeri faaliyetler organize etmek, bilimsel görüşler sunmak.