Menü

Faaliyetin Tanımı

Bu faaliyet AB Üye ülkeleri, programla ilişkili olan üçüncü ülkeler ile programla ilişkili olmayan üçüncü ülkelerin yükseköğretim kurumları arasında öğrenci hareketliliğini destekler (Ek 1).

Öğrenci hareketliliği faaliyeti, ön-lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora kademelerinde ve herhangi bir akademik çalışma alanında gerçekleştirilebilir. Öğrenciler üzerinde azami etkiye sahip yüksek kaliteli hareketlilik faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini teminen, hareketlilik faaliyeti öğrencinin diploma derecesi alacağı alanla ve kişisel gelişim ihtiyaçlarıyla uyumlu olmalıdır.

Öğrenciler; ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora kademelerinde diploma programlarının bir parçası olarak yurtdışında anlaşmasının olduğu yükseköğretim kurumlarından birinde öğrenim hareketliliği yapabilir. Doktora hareketliliği de dahil olmak üzere bu yükseköğretim hareketliliği, sanal ve fiziksel bileşenlerden oluşan karma hareketlilik şeklinde de gerçekleştirilebilir.

Kimler Katılabilir?

Yükseköğretimde öğrenci hareketliliğine yükseköğretim kurumlarında örgün eğitimde kayıtlı öğrenciler katılabilir. Açıköğretim ve benzeri (uzaktan eğitim) programlarda öğrenim gören öğrenciler faaliyetten yararlanamaz. Bu bağlamda programa başvuracak öğrencinin İstanbul Atlas Üniversitesi’nde ön-lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora kademelerinde tam zamanlı olarak kayıtlı öğrenci (lisans dil hazırlık öğrencileri hariç) olması gerekmektedir.

Faaliyet Alanı

Öğrenci öğrenim hareketliliği, İstanbul Atlas Üniversitesi’nde ön-lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora kademelerinde tam zamanlı olarak kayıtlı öğrencilerin üye olmayan üçüncü ülkelerden birindeki, kurumlararası anlaşmamız olan bir yükseköğretim kurumunda, bulundukları öğrenim kademesi ve yarıyıla uygun olarak gerçekleştirilir. Bazı programla ilişkili olmayan üçüncü ülkelerle yapılan hareketlilik faaliyetleri tüm kademeleri kapsamayabilir. Başka bir deyişle; öğrenimin bir bölümünün kurumlararası anlaşma ile ortak olunan yurtdışındaki yükseköğretim kurumunda gerçekleştirilmesinden ibarettir.

Faaliyet Süresi

Faaliyetler, Avrupa Komisyonu tarafından belirlenen asgarî ve azamî sürelere uygun olarak gerçekleştirilir. Öğrenim hareketliliğinde asgarî süre 2 tam ay veya 1 trimester, azamî süre ise 12 tam aydır.

Karma hareketlilikte, hareketliliğin toplam süresi yukarıda belirtilen asgari ve azami süreler olmak üzere, fiziksel hareketlilik süresi asgari 5 gün azami 30 gündür. Karma hareketliliğin tamamlayıcı bir parçası olarak mutlaka zorunlu bir sanal bileşen olmalıdır. Karma hareketliliğe (sanal+fiziksel) en az 3 AKTS kredisi verilmelidir.

Doktora hareketliliğinde, kısa dönem fiziksel hareketlilik asgari 5 gün azami 30 gündür. Uzun dönem doktora hareketliğinde ise asgari süre 2 ay azami süre 12 aydır. Uzun dönem doktora hareketliliği tamamlayıcı bir staj programını da içerebilir. Uzun dönem doktora hareketliliği, karma hareketlilik olarak gerçekleştirilebilir.

Erasmus+ programından yararlanmış öğrenciler, farklı bir eğitim kademesinde hibeli olarak bir kez daha Erasmus+ öğrencisi olabilir.

Faaliyet süresi, her bir öğrenim kademesi için ayrı ayrı geçerli olmak üzere 2 ilâ 12 ay arasında bir süre (1, 2 veya bazı ülkelerin sistemlerine göre 3 dönem) olabilir. Öğrenim kademesi ön lisans/lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerini ifade eder.

Faaliyet süresinin kesintisiz gerçekleştirilmesi gerekir. Öğrenim hareketliliğinde dönem araları (sömestr tatilleri) ve resmi tatiller, kesinti olarak kabul edilmez.

Bir öğrencinin aynı öğrenim kademesi içerisinde (lisans, yüksek lisans, doktora), varsa, Erasmus Mundus burslusu olarak yapılan veya 2014-2020 Erasmus+ döneminde yapılan öğrenci hareketliliği süresi ile yeni Erasmus+ döneminde (2021-2027) yapılan öğrenci hareketliliği süreleri, toplamda 12 ayı geçemez. Hibe verilmese dahi aynı öğrenim kademesi içerisinde yapılan öğrenci hareketliliği faaliyetlerinin toplam süresinin 12 ayı geçmeyecek şekilde planlanması gerekir.

Öğrenci mevcut öğrenim kademesindeki eğitimini tamamlayıp yeni bir öğrenim kademesine geçtiğinde (örneğin lisans eğitimi tamamlanıp yüksek lisans eğitimine başlandığında), yeni öğretim kademesinde tekrar en fazla 12 aya kadar fiziki hareketlilik gerçekleştirmesi mümkün olur.

Böylelikle her bir öğrenim kademesinde en fazla 12 aya kadar olmak üzere, aynı kişinin en fazla 36 aya kadar fiziki hareketlilik gerçekleştirmesi mümkündür.

İki kademenin birleşik olduğu programlar (bütünleşik doktora gibi) ile 2 kademenin tek bir kademe içerisinde tamamlandığı (tıp eğitimi gibi) yükseköğretim programlarında toplam faaliyet süresi en fazla 24 aydır.

Mücbir sebeplerle1 faaliyete ara verilmesi halinde, mücbir sebebin belgelendirilebilmesi şartıyla, asgari sürenin tamamlanamadığı faaliyetler kabul edilir ve kalınan süre karşılığı hibe verilir. Bir olay ya da durum, mücbir sebep sayılmadan önce Merkez ile iletişime geçilmelidir.

Mücbir sebepler dışında asgari süre tamamlanmadan öğrencilerin geri dönmesi halinde, faaliyet geçersiz sayılır ve hibe ödenmez.

1"Mücbir sebep", taraflardan herhangi birinin, sözleşmeden doğan herhangi bir yükümlülüğünü yerine getirmesine engel olan; tarafların, taşeronlarının, bağlı kuruluşlarının veya uygulamada görev alan üçüncü tarafların hata veya ihmalinden kaynaklanmayan ve gösterilen tüm özen ve dikkate rağmen kaçınılmaz olan ve önceden tahmin edilemeyen, tarafların kontrolünün dışındaki istisnai herhangi bir durum veya olay anlamına gelir. Bir hizmetin sunulmaması, ekipman veya malzemelerdeki kusurlar veya bunların zamanında hazır edilmemesi, doğrudan bir mücbir sebepten ve ayrıca işgücü anlaşmazlığı, grev veya mali sıkıntılardan kaynaklanmadığı müddetçe, mücbir sebep olarak öne sürülemez.

Hibe Desteği

Öğrencilere yurtdışında geçirdikleri faaliyet süreleri boyunca yurtdışında olmalarından kaynaklanan masraflarının bir bölümünün karşılanmasını sağlamak üzere hibe desteği verilmektedir. Hibeler, öğrencilerin faaliyetle ilgili masraflarının tamamını karşılamaya yönelik değil, yalnızca katkı niteliğindedir.

Öğrenci hareketliliği faaliyetlerinin gerçekleştirilebileceği programa üye olmayan üçüncü ülkeler bölgelerine göre gruplara ayrılmış ve ülke grupları için aylık/günlük öğrenim hibeleri belirlenmiştir.

Programa üye olmayan üçüncü ülkelere öğrenci gönderirken uygulanacak bireysel destek hibe miktarları tablosu aşağı yer almaktadır:

Misafir Olunacak Ülke

Aylık Hibe Öğrenim (Avro)

1-4 ve 6-13. Bölge Ülkeleri*

700

5. ve 14. Bölge Ülkeleri*

600

*Bölgelere ait ülke listeleri EK-1’de verilmektedir.

Kısa Dönem Fiziksel Öğrenci Hareketliliği
 (Karma Hareketlilik ve Kısa Süreli Doktora Hareketliliği)

Bireysel destek tutarları, aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

Faaliyetin Süresi

Hibe Miktarı

Faaliyetin 14’üncü gününe kadar

Günlük 70 Avro

Faaliyetin 15’inci gününden 30’uncu gününe kadar

Günlük 50 Avro

Faaliyetten önceki bir seyahat günü ve faaliyeti takip eden bir seyahat günü için bireysel destek hibesi verilebilir.

Öğrenci Hareketliliğinde İlave Hibe Desteği

Dezavantajlı katılımcılara, hak ettikleri hibeye ek olarak İlave Hibe Desteği sağlanabilecektir. Söz konusu hibenin verilebilmesi için, dezavantajlı katılımcı, ekonomik ve sosyal açıdan imkânları kısıtlı olan ve aşağıdaki alt kategorilere uyan birey olarak tanımlanmıştır.

1) 2828 sayılı kanuna tabi olanlar (Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından haklarında 2828 sayılı Kanun uyarınca koruma, bakım veya barınma kararı olanlar)
2) 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrenciler
3) Kendilerine yetim aylığı bağlananlar
4) Şehit/Gazi çocukları
 5) Kendisine veya ailesine muhtaçlık aylığı bağlananlar (öğrencinin kendisine, anne-babasına veya vasisine Belediyelerden, kamu kurum ve kuruluşlarından (Bakanlıklar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kızılay, AFAD gibi kurumlardan Erasmus başvurusunu yaptığı esnada maddi destek aldığını kanıtlayan bir belge ibraz edilmesi yeterlidir.)

Kredi ve Yurtlar Kurumu bursları ve benzeri burslar, başarı bursu niteliğindeki diğer hibe, yardım ve burslar, tek seferlik yardımlar söz konusu maddi yardım kapsamında kabul edilmez.

Yukarıdaki kapsama uyan öğrencilere talepleri halinde ve bu durumlarını belgelendirmek kaydıyla, hareketlilik türüne göre aşağıdaki miktarlarda İlave Hibe Desteği sağlanabilecektir:

Hareketlilik türü

İlave Hibe Desteği Miktarı

2-12 ay arası öğrenci hareketliliği

Aylık 250 €

5-14 gün arasındaki kısa dönem öğrenci hareketliliği *

Gündelik hibe toplamına ilaveten 100 €

15-30 gün arasındaki kısa dönem öğrenci hareketliliği *

Gündelik hibe toplamına ilaveten 150 €

*Bu durumda staj için ilave destek verilmez.

Seyahat Desteği

Aşağıdaki durumlarda katılımcılar seyahat masraflarına destek mahiyetinde aşağıdaki ek tutarları alacaklardır:

• Kısa dönem hareketliliğe katılan dezavantajlı öğrenci

• 1-4 ve 6-13. Bölgelerdeki Programla ilişkili olmayan üçüncü ülkelere giden öğrenci (yararlanıcı yükseköğretim kurumu 1-4 ve 6-13. Bölgelerdeki Programla ilişkili olmayan üçüncü ülkelere giden öğrenciye seyahat hibesi vermeyebilir. Ancak bu durumda tüm öğrencilere eşit davranılmalıdır.)

Seyahat Mesafesi

Standart Seyahat Hibe Tutarı (Avro)

Yeşil Seyahat Hibe Tutarı (Avro)

10 ila 99 KM arasında

23

100 ila 499 KM arasında

180

210

500 ila 1999 KM arasında

275

320

2000 ila 2999 KM arasında

360

410

3000 ila 3999 KM arasında

530

610

4000 ila 7999 KM arasında

820

8000 KM veya daha fazla

1.500

Seyahat Desteği Almayan Öğrenci için Yeşil Seyahat Desteği

Seyahat desteği almayan öğrencilere, yeşil seyahati tercih etmeleri durumunda, tek seferlik 50 Avro tutarında ilave bir hibe ile seyahat günleri için 4 güne kadar bireysel destek hibesi verilebilecektir.

Hibesiz (“0” Hibeli) Öğrenci Olma Durumu

Öğrenciler, istedikleri takdirde hibe almaksızın faaliyetlere katılabilirler. Hibesiz öğrenciler de diğer başvurularla beraber genel değerlendirmeye tabi tutulur ve hibeli öğrencilerle aynı süreçten geçer. Hibesiz öğrencinin farkı, öğrencinin bütçe hesaplamalarına dâhil edilmemesi ve kendisine ödeme yapılmamasıdır. Hibe alınmaması öğrencinin seçim sürecine dâhil olmamasına gerekçe değildir.

Değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklarına göre öğrenciler seçildikten sonra, yükseköğretim kurumuna tahsis edilen bütçe kapsamında maddi olarak desteklenemeyen kontenjan kalması halinde, hibe almadan gitmek isteyen öğrenciler arasında ayrıca bir değerlendirme yapılabilir. Burada da tarafsızlık ve şeffaflık kuralları gereği genel değerlendirme ölçüt ve ağırlıkları dikkate alınarak öğrenci seçimi gerçekleştirilir.

Öğrenciler hibesiz olarak gittikten sonra, yükseköğretim kurumunun, kurumsal destek hibesinden aktarım ve ek kaynak bulunması gibi nedenlerle hibesiz öğrencileri hibelendirmeye karar vermesi durumunda, hibelendirmeyi başarı sırası gözeterek yapabileceği gibi tüm hibesiz öğrencilerine eşit uygulanacak bir hibe tahsis kararı da alabilir. Her iki durumda da hibe tahsis kararı Seçim Komisyonu tarafından kayıt altına alınmalıdır. İlgili değişikliğin yürürlüğe girmesi için hibe sözleşmesinin mümkün olan en erken tarihte, fakat her şekilde öğrencinin faaliyeti tamamlanmadan önce revize edilmesi veya ek sözleşme yapılması gerekmektedir. Bu revize/ek sözleşme ıslak imzalı belgeyi sonradan almak şartıyla öğrenci tarafından imzalanıp taranarak gönderilen sözleşme üzerinden yapılabilir.

Faaliyet tamamlandıktan sonra hibelerde artış gerçekleştirilemez.

Her bir öğrenim kademesinde, hibesiz de olsa 12 aydan fazla hareketlilik gerçekleştirilemez.

Başvuru Tarihleri

Başvuru Başlangıç Tarihi : Başvuru

Bitiş Tarihi :

Başvuru Yöntemi

Hareketlilik yapmak isteyen öğrenci, başvuru formunu (ERASMUS+ OUTGOING STUDENT MOBILITY APPLICATION FORM) doldurup, imzaladıktan sonra formu tarayarak erasmus@atlas.edu.tr adresine diğer maillerle karışmaması için “Erasmus+ KA171 STU OUT Başvuru Formu” konulu bir e-mail göndererek başvuru yapabilir.

Faaliyete Katılabilmek için Öğrencinin Sağlaması Gereken Asgari Şartlar

Faaliyete katılabilmek için öğrencilerin öncelikle aşağıdaki asgari şartları sağlamaları gerekmektedir:

1. Öğrencinin yükseköğretim kurumu bünyesinde örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde (birinci, ikinci veya üçüncü kademe) 2 bir yükseköğretim programına kayıtlı, tam zamanlı öğrenci 3 olması


2. a) Birinci kademe öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.20/4.00 olması,
 
b) Başvuru aşamasında henüz transkripti oluşmamış
1-Ön lisanstan geçiş yapan öğrenciler için ön lisans mezuniyet notunun en az 2.20/4.00;
2-Birinci sınıf öğrencileri için lise mezuniyet notunun en az 75/100
 c) İkinci ve üçüncü kademe öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.50/4.00 olması,

3. Öğrenim hareketliliği için yeterli sayıda ders veya ders niteliğinde olmayan AKTS kredi yükü olması4. Ders yükü bulunmayan, örneğin tez dönemine geçen yüksek lisans ve doktora öğrencileri için bir akademik dönemde 30 AKTS’lik5 ders niteliğinde olmayan iş yükü üzerinden öğrenim anlaşması düzenlenebilir.

4. Mevcut öğrenim kademesi içerisinde, 2014-2020 ve/veya 2021-2027 Erasmus+ dönemlerinde yükseköğretim hareketliliği faaliyetlerinden6 yararlanmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam sürenin 12 ayı geçmemesi.

100’lük sistem kullanan kurumlarda asgari not ortalaması şartının sağlanıp sağlanmadığı Yükseköğretim Kurulu tarafından hazırlanan not dönüşüm çizelgesinde belirtilen karşılıklar kullanılarak tespit edilir.

Yükseköğretim kurumları, başvuru talebinin fazla olması durumunda merkezin koymuş olduğu ölçütlere uygun olmak kaydıyla taban puan barajını yükseltebilirler. Ancak, belirlenen yeni taban puan, kontenjan sayısının en az 2 katı kadar başvuru alınabilmesini engellememelidir. Hiçbir durumda başvuru ilanına çıkıldıktan sonra taban puan yükseltilemez.

2 Birinci kademe: Ön lisans, lisans; ikinci kademe: yüksek lisans; üçüncü kademe: doktora, tıpta ihtisas.

3Eczacılık, Tıp veya Diş Hekimliği fakültelerinden mezun olarak merkezi sınavlarla (TUS, DUS, EUS) bir yükseköğretim kurumuna yerleştirilerek uzmanlık eğitimine devam eden kişiler, ilgili yükseköğretim kurumunun kayıtlı öğrencisi statüsünü taşımıyorlarsa Erasmus öğrenci hareketliliğinden yararlanamazlar.

4Avrupa Komisyonu’nun ECTS Rehberi’ne göre yeterli sayı, bir akademik yıl için 60 AKTS kredisidir. Ayrıntılı bilgi için bkz.  https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/9ac30b32-f6af-486e-ba4b-891459942bfd/language-en

5 1 AKTS’nin iş yükü karşılığı 25-30 saattir (bkz. https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/9ac30b32-f6af-486e-ba4b-891459942bfd/language-en )

6 Mevlana, TÜBİTAK, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı kapsamındaki benzer programlardan yararlanma dâhil değildir.

Seçim Kriterleri

Akademik başarı ve yabancı dil puanlarının ortalamasına ilave olarak; aynı öğrenim kademesi içerisinde daha önce Erasmus+ (2014-2020 veya 2021-2027) kapsamında yükseköğrenim öğrenci veya staj hareketliliğinden yararlanmış öğrencilerin Erasmus seçim puanı hesaplanırken, daha önce yararlanılan her bir faaliyet için (öğrenim-staj ayrımı yapılmaksızın) 10’ar puan eksiltme uygulanır. (Daha önce yararlanma durumunda “-10 puan” eksiltme uygulanması, önceki öğrenim kademesinde gerçekleştirilen veya yükseköğrenim öğrenci/staj hareketliği dışındaki hareketlilikler için uygulanmaz. Hareketlilik gerçekleştirmiş bir öğrencinin aynı öğrenim kademesi içerisinde tekrar başvurması halinde uygulanır)

Hareketlilik başvurularını değerlendirmede kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar aşağıda yer almaktadır:

Ölçüt

Ağırlıklı Puan

Akademik başarı düzeyi

%50 (toplam 100 puan üzerinden)

Dil seviyesi

%50 (toplam 100 puan üzerinden)

Şehit ve gazi çocuklarına

+15 puan 7

Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla)

+10 puan

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ile 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere

+10 puan 8

Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz)

-10 puan

Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma

-10 puan

Hareketliliğe seçildiği halde süresinde feragat bildiriminde bulunmaksızın hareketliliğe katılmama

-10 puan

İki hareketlilik türüne birden aynı anda başvurma (öğrencinin tercih ettiği hareketlilik türüne azaltma uygulanır)

-10 puan

Hareketliliğe seçilen öğrenciler için: Yükseköğretim kurumu tarafından hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmama (öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır)

-5 puan

Dil sınavına gireceğini beyan edip mazeretsiz girmeme ( öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır)

-5 puan

7 Muharip gaziler ve bunların eş ve çocukları ile harp şehitlerinin eş ve çocuklarının yanı sıra 12/4/1991 tarih ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 21. Maddesine göre “kamu görevlilerinden yurtiçinde ve yurtdışında görevlerini ifa ederlerken veya sıfatları kalkmış olsa bile bu görevlerini yapmalarından dolayı terör eylemlerine muhatap olarak yaralanan, engelli hâle gelen, ölen veya öldürülenler”in eş ve çocukları ile 23 Temmuz 2016 tarih ve 667 sayılı KHK’nin 7. Maddesi uyarınca, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemi ile bu eylemin devamı niteliğindeki eylemler sebebiyle hayatını kaybedenlerin eş ve çocukları veya malul olan siviller ile bu kişilerin eş ve çocukları Erasmus+ öğrenci hareketliliğine başvurmaları halinde önceliklendirilir.

8 Önceliklendirme için öğrencinin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan hakkında 2828 sayılı Kanun uyarınca koruma, bakım veya barınma kararı olduğuna dair yazıyı ibraz etmesi gerekir.

Çift anadalda öğrenim gören öğrenciler aynı başvuru döneminde sadece bir anadaldan hareketliliğe başvurabilirler.

Öğrencilerin puan sıralaması, bölüm veya fakültelere ayrılan kontenjanlara göre ilgili bölüm/fakülte içerisinde yapılır.

Gidilmesi Planlanan Üniversite

Öğrenci öğrenim hareketliliğinin gerçekleştirilebilmesi için KA171 Uluslararası kredi hareketliliği projesi kapsamında işbirliği yapılan üniversitelerle gecerli bir hareketlilik anlaşmasının mevcut olması gerekir. Bu amaçla İstanbul Atlas Üniversitesi Erasmus web (https://www.atlas.edu.tr/tr/erasmus/) sitesinde bu ülkelerle ilgili kurumlararası anlaşmaları inceleyebilirsiniz.

Erasmus+ programıyla değişim yapmak isteyen her öğrenci, ilk önce, Erasmus+ programı seçim kriterlerine göre değerlendirilmek üzere, online olarak başvurusunu yapıp gerekli imzaları aldıktan sonra belgelerini başvuru sistemine yükler. Öğrenci, ancak yapılan değerlendirmeyi takiben başlayacak olan itiraz süresinin sonunda, ilan edilen kesin/nihai listedeki öğrenciler karşı kuruma nomine edildiğinde asıl aday öğrenci statüsü kazanır. Öğrencinin isminin ön ilan listesinde yer alıyor olması, kazanılmış bir hak anlamına gelmemektedir.

Öğrencinin asıl statüsü kazanması için ise, kontenjanına yerleştirildiği kuruma başvurması, gerekli başvuru koşullarını yerine getirmesi ve bu sürecin sonunda karşı kurum tarafından kabul edildiği beyan edilen “kabul belgesi/acceptance letter” (normal posta veya e-posta yoluyla gelebilir) alması gerekir. Erasmus+ programına başvuru yapmak isteyen her öğrenci, değişim fikrini önceden sağlıklı bir şekilde değerlendirmeli, Erasmus Ofisi ile ile görüşerek şartlar, kurumlar ve süreçler hakkında bilgi sahibi olmalı, maddi ve manevi olarak bu sürece hazırlıklı olmalıdır.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- İlan edilen lisans, yüksek lisans, doktora kontenjanları sadece ilgili kademe içindir.
- Başvuruların tek seferde alınıp tek seferde değerlendirme yapılacak olması nedeniyle, öğrencilerin üç tercih hakkı bulunmaktadır. Üç tercih hakkının da doldurulması zorunlu değildir. (bkz: Yedek Yerleştirme)
- İki dönem için ayrılan kontenjanlara bir dönemlik, bir dönemlik kontenjanlara iki dönemlik başvuru yapılması mümkün değildir. Kontenjan listesinde 2-3-4-5-6 ay bir dönem, 8-9-10-11-12 ay iki dönem olarak okunmalıdır. Olası ek hibe ödemesi, öğrencinin yerleştirildiği kurum ile anlaşmada belirtilen kontenjan ay süresi azami olacak şekilde yapılacağından, tercih edeceğiniz kurumun anlaşma sürelerini incelemeniz önemlidir (bkz. hibe dağıtım kriterleri)
 - Tez aşamasında başvurmayı düşünen öğrencilerin, tercih etmek istedikleri kurumda tez danışmanı bulmuş olması veya en azından bir hoca ile irtibat içerisinde olması beklenmektedir. Danışman bulmadan başvuruda bulunulması tavsiye edilmez. Ayrıca kurumların tez çalışması için AKTS verip vermedikleri önceden sorulmalı ve tez çalışması için en az 24 AKTS vermeyi kabul etmeyen kurumlar tercih edilmemelidir.
- Tez çalışması için ilgili kontenjana yerleştirilmiş bir öğrencinin mücbir sebepler dışında ders almasına izin verilmez.
- Başvuru tamamlandıktan sonra tercih değişikliği ve yerleştirme işleminden sonra kurum değişikliği öğrencilerin arasında eşitsizliğe sebep olacağı için yapılamaz. Ancak, başvuru sırasında bölüm/program koordinatörleri tarafından paraflı/imzalı tercih değişiklikleri, başvuru formunun onay aşamasında gerçekleştirilebilecektir.
- Atlas Üniversitesi tarafından Erasmus+ programına seçilmiş ve bir kontenjana yerleştirilmiş olmanız, karşı kurum tarafından kabul edileceğiniz anlamına gelmemektedir. Kabul almayan öğrencilerimiz, feragat prosedürünü gerçekleştirmekle yükümlüdür.
- Atlas Üniversitesi tarafından Erasmus+ programına seçilmiş, bir kontenjana yerleştirilmiş ve karşı kurum tarafından kabul almış olmanız, ilgili ülke için vize alabileceğiniz anlamına gelmemektedir. Zamanında (hareketlilik öncesinde) vize alamayan öğrencilerimiz, feragat prosedürünü gerçekleştirmekle yükümlüdür.

Bu yüzden öğrencilerimiz; başvuru için tercih edeceği üniversitelerin

1. Başvuru koşullarını incelemeli,

2. Dil koşullarını öğrenmeli,

Kurumlar her yıl dil şartlarını değiştirebileceklerinden dolayı, kurumlar arası anlaşmalarda yazan dil koşullarına ek olarak en güncel ve kesin bilgiye ulaşmak için, karşı kurumların web sayfalarının kontrol edilmesi çok önemlidir.

3. Akademik takvimlerini incelemeli, Öğrenci karşı kurumların dönem başlangıç/bitiş tarihlerinin Atlas Üniversitesi akademik takvimiyle çakışma durumunu kontrol etmelidir. Örneğin Almanya ve Avusturya’daki kurumları bir dönem tercih eden öğrencilerin tüm akademik yıl veya sadece “bahar” dönemi tercihi yapmaları, akademik takvim çakışmalarından kaynaklanan sorunların önüne geçilmesi açısından önerilmektedir.

4. Gerekli AKTS/ECTS kredisini tamamlayabilmek için, alabileceği dersleri veya tez aşamasındaysa tez çalışmasının AKTS kredisini incelemelidir. Karşı kurumda alınacak derslerin ilgili kurumda geçerli olan kredilerin toplamının; 1 dönem için 30 AKTS, 2 dönem için 60 AKTS olmasına dikkat edilir. Bu kural lisansüstü tez çalışması için değişim yapacak olan öğrencileri de kapsamaktadır.

Derslerin eşdeğerliliği ders öğrenme çıktıları göz önünde bulundurularak, Erasmus Fakülte/bölüm/program koordinatörüne danışılmalıdır. Karşı kurumda alınacak derslerin AKTS kredilerinin toplamı ile İstanbul Atlas Üniversitesi’nde eşdeğer sayılacak derslerin AKTS kredilerinin toplamı arasındaki farkın en fazla 5 olması gerekir.

5. Not sisteminin geçti/kaldı (pass/fail) olarak değil, bir not karşılığı olmasına dikkat etmelidir. Alınan dersin not karşılığı yoksa, Atlas Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından "başarısız " olunan ders, Atlas Üniversitesi transkriptine FF olarak kaydedilir.

Yedek Yerleştirme

Hareketlilik faaliyetinden feragat eden öğrencilerin sayısının yüksek olması, feragatlerin karşı kurum takvimlerine uygun bir zamanda toplanması durumunda (yeni nominasyonların yapılması için verilecek süre içerisinde) ve/veya Ulusal Ajans tarafından ek hibe gelmesi durumunda, yedek yerleştirme güz dönemi için tek sefer, bahar dönemi için tek sefer olmak üzere akademik takvimi uygun olan karşı kurumlar için yapılabilecektir. Ancak, yedek yerleştirme uygulaması sadece ve sadece asıl aday öğrenci yerleştirme listesine girememiş öğrenciler arasından yapılacaktır. Yedek yerleştirme için öğrencinin nihai notu ve tercih sıralamaları dikkate alınacaktır. Asıl aday öğrenci listesinde ilan edilen bir öğrencinin hakkından feragat etmesi, yedek yerleştirmeden yararlanmasını hiçbir şekilde sağlamaz. Bu sebeple, tercih listesini bilinçli olarak hazırlamak çok önemlidir. Yedek yerleştirme yapılması durumunda, ilgili tarihler Atlas Üniversitesi Erasmus Ofisi tarafından ilan edilecektir.

Akademik Tanınma

İstanbul Atlas Üniversitesi yurtdışında geçirilen öğrenim dönemine tam tanınma sağlamakla yükümlüdür.

Tam Tanınma şu şekilde gerçekleştirilir: Misafir olunan kurumda alınan ve öğrencinin öğrenim anlaşmasında yer alan derslerin orijinal isimleri ve kredilerinin transkript ve Diploma Eki’nde yer alması dipnotlarda açık bir şekilde, öğrencinin Erasmus+ kapsamında hareketlilikten faydalandığının belirtilmesi gerekmektedir. Ayrıca transkript ve Diploma Ekinde hangi derslerin Erasmus+ kapsamında ve hangi yükseköğretim kurumunda alındığı anlaşılır bir şekilde gösterilmelidir.

Katılım Belgesi

Faaliyet sona erdikten sonra misafir olunan kurum tarafından öğrenciye verilen, öğrencinin faaliyet başlangıç ve bitiş günlerini göstermek üzere Öğrenim Anlaşmasının “faaliyet sonrası” bölümünün doldurulması ve karşı kurum tarafından onaylanması gerekir. Faaliyet tarihlerini gösteren ayrı bir belge düzenlenmesi ve karşı kurum tarafından onaylanmış olması halinde bu belgeler de kabul edilir.