Menü

Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

Başta sağlık bilimleri alanında olmak üzere Üniversitenin faaliyet gösterdiği ilgili alanlarda eğitim ve öğretim hizmetleri vermek, bilimsel araştırmalar yapmak, her alanda sağlık hizmeti vermek, her düzeyde sağlık personeli yetiştirmek, öğrencilerin eğitim ve uygulama ihtiyaçlarının, akademik personelin araştırma gereklerinin karşılanmasını sağlamak, sağlık hizmetlerinin çağdaş yönetim ilkeleri doğrultusunda standart, etkin ve verimli bir şekilde koordinasyonunu sağlamak üzere Üniversite bünyesindeki fakülte, enstitü, yüksekokul, uygulama ve araştırma merkezleri ile yurt içindeki veya yurt dışındaki diğer kurumlarla ilgili mevzuat hükümleri kapsamında iş birliği yapmak ve sağlık hizmetlerinin kaliteli ve verimli düzeyde yürütülmesini sağlamaktır.

Merkezin Faaliyet Alanları

¬ Sağlık hizmeti almak üzere Merkeze başvuran hastalara çağdaş, bilimsel ve güvenilir sağlık hizmeti vermek.

¬ Klinik dalları ve diğer disiplinler ile toplum sağlığına yönelik araştırmalar konusunda iş birliği sağlamak.

¬ Türkiye’deki ve diğer ülkelerdeki sağlık ve araştırma standartlarını izleyerek nitelikli sağlık hizmeti sunmak.

¬ Üniversite bünyesinde faaliyet gösteren tıp ve sağlık bilimleri alanında öncelikli olmak üzere, tüm alanlarda eğitim ve öğretime devam eden öğrencilere eğitimleri ile ilgili hizmetleri sunmak, sağlık uygulama ve araştırma faaliyetlerine ilişkin alt yapıyı hazırlamak.

¬ Ulusal ve uluslararası kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarına Merkezin amaçları doğrultusunda projeler hazırlamak, danışmanlık yapmak, eğitim programları düzenlemek ve bilimsel görüş ve benzeri hizmetleri vermek.

¬ Merkezin amaçları doğrultusunda projeler hazırlamak, süreli ve süresiz yayınlar yapmak, yazılı ve görsel basında programlar düzenlemek, bilimsel görüş sunmak.

¬ İlgili mevzuat hükümleri kapsamında sağlıklı bir toplumun geliştirilmesi için ilgili mevzuat hükümleri kapsamında kamu kurum ve kuruluşları ve özel sektör ile iş birliği yapmak.

¬ Üniversite öğrencilerinin sağlıklı yaşam bilinci kazanmalarını ve Merkez projelerinde etkin görev almalarını sağlamak, bu amaçla özendirici eğitsel faaliyetlerde bulunmak ve bu alanda çalışmak isteyenleri desteklemek.

¬ Sağlık alanında hizmet içi kurslar, paneller, seminerler ve benzeri faaliyetleri düzenlemek.

¬ Sağlık hizmetleri alanında yapılan araştırma, eğitim ve uygulamalara destek olmak üzere Merkez bünyesinde uygulama birimleri veya üniteleri kurmak ve işletmek.

¬ İlgili mevzuat kapsamında yataklı tedavi hizmetlerinin yanı sıra, kapsamlı sağlık hizmeti vermek üzere bütün tıbbi anabilim ve bilim dallarında ve sağlıkla ilgili diğer alanlarda Merkez ünite ve poliklinik birimleri kurmak ve işletmek.

¬ Merkezin faaliyet göstereceği mekân ve tesisleri bağış, satın alma, intifa veya kiralama yolu ile kurmak ve/veya devir almak ve işletmek.