Menü

Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

¬ İlgili mevzuat hükümleri kapsamında yurt içinde ve yurt dışında Türkçe’yi ve yabancı dilleri öğretmek, dil  öğretme faaliyetlerine destek olmak üzere Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtmak ve bu amaçla şubeler açmak.

¬ Dil öğretimi konusunda uygulamalar ve araştırmalar yaparak programlar hazırlayıp yöntemler geliştirmek,  bu konu ile ilgili yurt içindeki ve yurt dışındaki çeşitli kurum ve kuruluşlarla ilgili mevzuat hükümleri kapsamında ortak  çalışmalar yapmak.

¬ Uluslararası ikili anlaşmalar ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamında ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile özel  sektör kuruluşları ve Türkiye’deki üniversitelerin ilgili birimleri ile Türkçe ve yabancı dil öğretimi konusunda çalışmalar  yaparak ortak eğitim-öğretim, araştırma, uygulama ve yayın faaliyetlerinde bulunmak.

¬ Türkçe ve yabancı dillerin öğretimi ile ilgili uygulama ve araştırmaları teşvik etmek, yapılan araştırmaları  duyurmak için seminer, kurs ve toplantılar düzenlemek.

¬ Türkçe’yi ve yabancı dilleri öğretmek, yabancılara Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtmak amacıyla yurt içi  ve yurt dışında geziler düzenlemek, öğretim elemanlarına ve öğrencilere ödüller vermek, dil öğrenimini teşvik etmek  amacıyla kursiyerlere burs vermek. 

¬ Türkçe ve yabancı dil öğretimine yönelik öğretim araçlarını hazırlamak, kitap, dergi, bülten, rapor, proje,  broşür yayımlamak, bu amaçla yurt içi ve yurt dışındaki çeşitli fuarlara katılmak ve tanıtım faaliyetlerinde bulunmak.

¬ Türkçe ve yabancı diller konusundaki gelişmeleri yakından izlemek amacıyla yurt içinde ve yurt dışında ilgili  mevzuat kapsamında çeşitli seminer, çalıştay ve benzeri etkinlikler düzenlemek ve bu tür çalışmalara katılmak.

¬ Yurt dışındaki üniversitelerin Türkoloji Bölümü öğrencilerine ve Türkiye’deki üniversitelerin Türk Dili,  Karşılaştırmalı Dil Bilim ve Yabancı Diller Bölümü son sınıf öğrencilerine ve mezunlarına mesleki tecrübeye yönelik  uygulama programları düzenlemek, gerektiğinde bu çalışmalarla ilgili mevzuat kapsamında sertifikalar vermek.

¬ Türkçe öğretimini yaygınlaştırmak için uzaktan eğitim programlarını ve sınavlarını hazırlamak, bunları yurt  içinde ve yurt dışında uygulamak, yurtdışındaki çeşitli üniversite ve dil merkezleriyle işbirliği yaparak öğrenci ve  öğretim elemanı değişimini ve eğitim araçlarının paylaşımını ilgili mevzuat hükümleri kapsamında sağlamak.

¬ Türkçe öğretiminin daha verimli hale getirilmesi için Türkçe ile yabancı diller arasında karşılaştırmalı  çalışmalar yapmak.

¬ Yurt dışında yaşayan ve/veya Türkiye’ye dönen Türk çocuklarına ve yetişkinlere Türkçe öğretmek.

¬ Yurt dışında yaşayan Türk çocuklarının ve yetişkinlerin içinde yaşadıkları topluma uyum sağlayabilmeleri,  okullarında ve işlerinde başarılı olabilmeleri için onlara yaşadıkları ülkenin dilini öğretmek.

¬ Bilimsel çalışmaları desteklemek, kurum ve kuruluşların isteklerini karşılamak amacıyla çeşitli dillerde  çeviriler yapmak.

¬ İlgili mevzuat hükümleri kapsamında kurum ve kuruluşların istekleri doğrultusunda dil sınavları düzenlemek.

¬ İlgili mevzuat hükümleri kapsamında ilk ve ortaöğretim düzeyindeki öğrencilerin yabancı dillerini  geliştirmeye yönelik sosyal ve kültürel destekli kurslar açmak.

¬ Türkçe ve yabancı dil öğretimiyle ilgili projeler geliştirmek, bu alanda hazırlanan ulusal ve uluslararası  projelere ortaklık etmek. 

¬ Merkezde Türkçe öğrenen yabancı uyruklu öğrencilerin Türk öğrencilerle tanışıp kaynaşmalarını sağlamak  amacıyla sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlemek, çeşitli çalışma grupları oluşturmak.

¬ Üniversite ve Merkez ile ilgili olarak kamuoyunu bilgilendirici tanıtım faaliyetlerinde bulunmak ve/veya  Üniversitenin bu tür faaliyetlerine katkıda bulunmak.