Menü

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

¬ Üniversitede bilgi iletişim teknolojilerine dayalı olarak uzaktan eğitim ile ilgili araştırma, geliştirme ve uygulama çalışmaları yapmak.

¬ Ön lisans, lisans, lisansüstü ve yaşam boyu eğitim de dahil tüm eğitim programları kapsamında uzaktan yapılan eğitim için plan, program, koordinasyon ve uygulama faaliyetleri yürütmek.

¬ Üniversitede verilmekte olan dersleri e-öğrenme temeline dayanan teknolojilerle desteklemek.

¬ Uzaktan eğitim sisteminin tüm aşamalarına akademik ve teknik destek sağlamak.

¬ Üniversitede uzaktan eğitimin aksatılmadan yürütülmesiyle ilgili her türlü idari, teknik ve akademik faaliyetlerin ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesini sağlayıcı tedbirleri almak. ¬ Uzaktan eğitimin yürütüldüğü öğretim yönetim sistemi yazılımının çalışmasını temin etmek ve yönetimini gerçekleştirmek.

¬ Üniversitede uzaktan eğitim sistemi için ihtiyaç duyulacak her türlü yazılımı tasarlamak veya mevcut yazılımları ihtiyaca göre güncellemek, yeni öğrenme sistemlerinin, teknolojilerinin ve uygulamalarının araştırılması ile bunların Üniversite öğrenme materyallerine dönüştürülmesi çalışmalarını gerçekleştirmek.

¬ Uzaktan eğitim uygulaması olarak gerçekleştirilecek ders, seminer veya kurslar için internet tabanlı öğretim materyalleri geliştirmek ve ilgililerin yararlanmasını sağlamak.

¬ İhtiyaç duyulan alanlarda toplumun her kesimine yönelik diploma ve sertifika programları düzenleyerek bilgiyi yaymak ve yaşam boyu öğrenme ilkesi doğrultusunda hizmet vermek.

¬ İlgili mevzuat hükümleri kapsamında kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarının eğitim programları, e öğrenme uyarlamaları ve uzaktan eğitim sistemlerinin geliştirilmesine katkı sağlamak.

¬ İlgili mevzuat hükümleri kapsamında, uzaktan eğitim alanında gelişmelere katkıda bulunabilmek için Üniversite ile ulusal ve uluslararası üniversite, kurum ve kuruluşlar arasında bilgi birikimini paylaşmak ve iş birliği yapmak.

¬ Uzaktan eğitim faaliyetlerine katılan öğrenci ve öğretim elemanlarının uzaktan eğitim araçlarını etkin ve verimli kullanabilmesi için eğitimler düzenlemek.

¬ İlgili mevzuat kapsamında uzaktan eğitim sertifika programları düzenlemek.