Menü

Tıp Fakültesi (Türkçe/İngilizce)

İntörnlük

Klinik öncesi dönem, vücudun normal yapı ve işlev bilgisi, fizyopatolojik mekanizmalar, klinik semiyoloji, iletişim ve temel mesleki beceriler, kanıta dayalı tıp bilgi ve becerilerini kuramsal ve uygulamalı dersler ile kazandırarak öğrencileri klinik eğitime hazırlamayı amaçlamaktadır.

Klinik öncesi eğitim programı, küçük ve büyük gruplarda, klinik ortamlarda, laboratuvarlar, iletişim ve mesleksel beceri laboratuvarı, bilgisayar laboratuvarı ve toplum içinde yürütülmektedir. Bu dönemde, Probleme Dayalı Öğrenme (PDÖ), sunum, laboratuvar uygulamaları, küçük gruplarda standardize hastalar, maket ve modellerle mesleksel beceri ve iletişim becerileri uygulamaları, klinik ortamda mesleksel beceri uygulamaları, bilgisayara dayalı uygulamalar, proje tabanlı uygulamalar, olgu çalışmaları, alan çalışması ve bağımsız çalışma öğrenme-öğretme yöntemleri kullanılmaktadır. Öğrenci başarılarının ölçülmesi çoktan seçmeli testler, nesnel yapılandırılmış laboratuvar sınavları, maket, model ve standardize hastalarla uygulamaları içeren Nesnel Yapılandırılmış Klinik Sınavlar, PDÖ performansının değerlendirilmesi, araştırma projesi ve sunumunun değerlendirilmesi, alan çalışması uygulamalarının ve raporunun değerlendirilmesi yoluyla yapılmaktadır.

Klinik eğitim dönemi, klinik ortamlarda gerçek hastalarla uygulamalara ağırlık verecek şekilde yapılandırılan klinik stajlar ve bunları destekleyecek yarıyıllık teorik dersler şeklinde yapılandırılmıştır. Öğrencilerin başarıları sözlü sınavlar, çoktan seçmeli testler, öğrenci karneleri ile değerlendirilmektedir.

İntörnlük dönemi, öğrencilerin sağlık ekibi içinde aktif olarak çalışarak ve mesleki yeterliklerde yetkin hale gelerek mesleki yaşamlarına hazırlanmalarını sağlayan eğitim dönemidir.