Menü

Ebelik Yüksek Lisans Programı

Tezli
Türkçe
Programın amacın alana özgü derinlemesine bilgi kazanan, eleştirel düşünme yeteneğine sahip ve kanıta dayalı uygulamaları çalışma yaşantısına aktarabilen nitelikte profesyoneller yetiştirmektir.

Program Hakkında

Program; ulusal ve uluslararası alanda anne ve yeni doğan sağlığını koruma ve geliştirmede son derece önemli sağlık profesyonelleri olarak gösterilen ebelerin, ülkenin gereksinimleri doğrultusunda, ebelik alanındaki bilinçli insan gücü arttırmayı hedefleyen, etik ilkeler rehberliğinde, anne ve yeni doğan sağlığını koruma ve geliştirmede bütüncül yaklaşım ile derinlemesine bilgi ve yeterliliği kazandıran, gerekli olan deneyim ile uzmanlaşmış, multidisipliner yaklaşımı önemseyen, bilim insanı ve alanında kanıt temelli uygulamaları benimseyen bir araştırmacı olarak, Türkiye’deki ebelik mesleğinin profesyonelleşme sürecine katkıda bulunmak üzere lisansüstü eğitim alacak ebeler yetiştirmek için oluşturulmuştur.

Programla birlikte ebelere eğitim imkânı sağlanması; mesleklerini ileri profesyonel kimliğe taşımaları için alana özgü derinlemesine bilgi ve tecrübe aktarımı yapılması; ebelerin eleştirel düşünme yoluyla sağlığı koruma, geliştirme, erken tanı ve tedaviye yönlendirme hizmetlerinde etkinlik sağlanması ve böylelikle toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesi; kanıta dayalı uygulamaların çalışma alanlarına yansıtılmasıyla bakım kalitesinin yükseltilmesi; bölgesel ve ulusal düzeyde ebelik alanındaki lisansüstü eğitim talebinin karşılanması hedeflenmektedir. Ebelik Tezli Yüksek Lisans Programı tamamlandığında uzman ebe olarak alanında araştırma

Programın Kapsamı

İstanbul Atlas Üniversitesi Ebelik Tezli Yüksek Lisans Programı; bilimsel anlayış kazanmış ve ebelik alanındaki bilgilerini uzmanlık alanında beceriye dönüştürebilen, kapsamlı ve çağdaş bilgi ve beceri donanımına, yaratıcı ve eleştirel düşünebilme becerisine sahip, ulusal ve uluslararası düzeyde birey, aile ve toplumun sağlık sorunlarına ve bakım gereksinimlerine duyarlı, sağlığı korumaya, geliştirmeye ve sağlık sorunlarının çözümüne yönelik toplum destekli ve multidisipliner yaklaşımlı yöntemleri ebelik alanında kullanabilen, ebeliğin kavram, ilke ve yöntemlerine ilişkin bilgiye erişebilen, değerlendirebilen, bilimsel araştırma yapabilen, kazandığı ileri ebelik temel bilgi ve becerileri uygulama alanına ve ebelik esasları öğretimine aktarabilen bilim uzmanı yetiştirmektedir.

Ebelik Tezli Yüksek Lisans Programında temel tıp bilimleri, ebelik alan dersleri ve seçmeli dersler bulunmaktadır.

Ebelik Tezli Yüksek Lisans Programı, iki yarıyıl ders, iki yarıyıl tez çalışması dersi olmak üzere 4 yarıyılda toplam 120 AKTS’lik dersten oluşur. Öğrenci, tez çalışması dersinin alındığı yarıyılda tez çalışması dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı rapor vermek zorundadır. Tez çalışması dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrencinin alacağı derslerin en çok üçü, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması kaydıyla lisans derslerinden seçilebilir. Senato tarafından belirlenen esaslara göre eğitim süreci sonunda yeterlik sınavı uygulanabilir.

Akademik Kadro

Ebelik Yüksek Lisans Programı Öğretim ÜyesiEbelik Bölümü Öğretim Üyesi

TEL:

1541 (Dahili)
Prof. Dr.
Ebelik Bölümü Öğretim Üyesi

TEL:

1501 (Dahili)
Dr. Öğr. Üyesi
Ebelik Ana Bilim Dalı BaşkanıEbelik Bölümü Başkanı

TEL:

1514 (Dahili)
Dr. Öğr. Üyesi
Ebelik Bölümü Öğretim Üyesi

TEL:

1501 (Dahili)