Menü

Ebelik Yüksek Lisans Programı

Tezsiz
Türkçe
Programın amacı; alana özgü derinlemesine bilgi kazanan, eleştirel düşünme yeteneğine sahip ve kanıta dayalı uygulamaları çalışma yaşantısına aktarabilen nitelikte profesyoneller yetiştirmektir.

Program Hakkında

Program; öğrencilerin, insan sağlığını doğum öncesi dönemden itibaren ele alan, temelde annenin ve çocuğun, genelde ailenin ve toplumun sağlığını korumayı hedef alan ebelik mesleğinde uzmanlaşmaları ve kendilerini geliştirme fırsatı bulmaları amacıyla planlanmış ve hazırlanmıştır.

Programla birlikte ebelere eğitim imkânı sağlanması; mesleklerini ileri profesyonel kimliğe taşımaları için alana özgü derinlemesine bilgi ve tecrübe aktarımı yapılması; ebelerin eleştirel düşünme yoluyla sağlığı koruma, geliştirme, erken tanı ve tedaviye yönlendirme hizmetlerinde etkinlik sağlanması ve böylelikle toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesi; kanıta dayalı uygulamaların çalışma alanlarına yansıtılmasıyla bakım kalitesinin yükseltilmesi; bölgesel ve ulusal düzeyde ebelik alanındaki lisansüstü eğitim talebinin karşılanması hedeflenmektedir. Ebelik Tezsiz Yüksek Lisans Programı; yalnızca ebelik rol, görev, yetki ve sorumluluklarını geliştirmeye yönelik konuları kapsamaktadır. Herhangi bir alt bilim dalı içermemektedir.

Programın Kapsamı

İstanbul Atlas Üniversitesi Ebelik Tezsiz Yüksek Lisans Programı; bilimsel anlayış kazanmış ve ebelik alanındaki bilgilerini uzmanlık alanında beceriye dönüştürebilen, kapsamlı ve çağdaş bilgi ve beceri donanımına, yaratıcı ve eleştirel düşünebilme becerisine sahip, ulusal ve uluslararası düzeyde birey, aile ve toplumun sağlık sorunlarına ve bakım gereksinimlerine duyarlı, sağlığı korumaya, geliştirmeye ve sağlık sorunlarının çözümüne yönelik toplum destekli ve multidisipliner yaklaşımlı yöntemleri ebelik alanında kullanabilen, ebeliğin kavram, ilke ve yöntemlerine ilişkin bilgiye erişebilen, değerlendirebilen, bilimsel araştırma yapabilen, kazandığı ileri ebelik temel bilgi ve becerileri uygulama alanına ve ebelik esasları öğretimine aktarabilen bilim uzmanı yetiştirmektedir. Ebelik Tezsiz Yüksek Lisans Programında temel tıp bilimleri, ebelik ve genel kültür ile ilgili zorunlu derslerin yanı sıra seçmeli dersler de bulunmaktadır.

Ebelik Tezsiz Yüksek Lisans Programı, toplam 30 krediden ve 60 AKTS’den az olmamak kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Öğrenci, dönem projesi dersinin alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor vermek zorundadır. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrencinin alacağı derslerin en çok üçü, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması kaydıyla lisans derslerinden seçilebilir. Senato tarafından belirlenen esaslara göre eğitim süreci sonunda yeterlik sınavı uygulanabilir.

Akademik Kadro

Ebelik Yüksek Lisans Programı Öğretim ÜyesiEbelik Bölümü Öğretim Üyesi

TEL:

1541 (Dahili)
Prof. Dr.
Ebelik Bölümü Öğretim Üyesi

TEL:

1501 (Dahili)
Dr. Öğr. Üyesi
Ebelik Ana Bilim Dalı BaşkanıEbelik Bölümü Başkanı

TEL:

1514 (Dahili)
Dr. Öğr. Üyesi
Ebelik Bölümü Öğretim Üyesi

TEL:

1501 (Dahili)